ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ

Who we are?

Myanmar Coupon Code သည္ 100% ျမန္မာနိုင္ငံသားပိုင္ျဖစ္ျပီး္။ MCC နွင့္ အက်ိဳးတူပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားေသာ Product မ်ားမွ ရရွိေသာ Coupon Points  မ်ားအား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ လဲလွယ္ေပးေသာ ဝက္ဆိုက္ ျဖစ္ပါသည္။ MCC မွ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ရာသီအလိုက္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလဲ မဲေဖာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

MCC မွ Register လုပ္ထားေသာ member မ်ားအတြက္ စားေသာက္ဆိုင္၊ Super market မ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ Discount card မ်ား လစဥ္ေပးသြားမည့္ Big Saver Plan လည္းပါဝင္ပါသည္။  

Advertise Here

To Contact : (+95) 092 6005 6001 (ext-203), Email - adsmyanmaronline@gmail.com